Kennis vermenigvuldigen door te delen

Fedra barst van het talent en niet alleen bij de kinderen. Ervaring, specialismes en bijzondere interesses zorgen ervoor dat wij veel van elkaar kunnen leren. Dit doen we via leernetwerken. Dit zijn groepen personeelsleden die op basis van hun functie of interesse samen optrekken rondom een bepaald thema.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende leernetwerken:

Leernetwerk: Hoog- en meerbegaafde leerlingen

In dit leernetwerk onderzoeken de leden hoe er, voor deze doelgroep, een beredeneerd aanbod op de eigen school gerealiseerd kan worden, of in hoeverre het bestaande aanbod voldoet aan de eisen die volgens wetenschappelijk onderzoek daaraan gesteld kunnen worden. De leden vergroten hun eigen deskundigheid op dit specifieke gebied, zij doen onderzoek naar de mogelijkheden op de eigen school en bepalen hun rol in relatie tot hun collega's en het pedagogisch team bij de realisatie van het onderwijsaanbod aan hoog- en meerbegaafde leerlingen.

Leernetwerk: Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren hebben een 'solitaire' functie, omdat zij meestal de enige zijn in de school met deze specifieke taken. In het leernetwerk vergroten en onderhouden zij hun deskundigheid op het gebied van de leerlingenzorg en de begeleiding van collega's. Daarnaast biedt het leernetwerk de mogelijkheid om via intervisie ervaringen te delen met en advies te vragen aan hun 'peers'. Op verzoek ven het bestuur en/of de directies geeft het leernetwerk adviezen over beleid en/of besluiten.

Leernetwerk: Onderwijsassistenten

De groep onderwijsassistenten binnen Fedra is de laatste jaren gegroeid, onder andere doordat zij een andere rol hebben gekregen binnen het realiseren van passend onderwijs. De onderwijsassistent kan een waardevolle aanvulling zijn op de groepsleerkracht. In het leernetwerk vergroten de deelnemers hun kennis over het pedagogisch-didactisch handelen en klassenmanagement, delen zij ervaringen, onderzoeken zij wat zij in hun eigen praktijk (kunnen) doen met nieuwe kennis over spelbegeleiding, doorgaande leerlijnen voor taal en lezen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag van kinderen.

Leernetwerk: ICT

De digitalisering van de samenleving vraagt om aanpassingen in het onderwijs: in hardware en software, in de vaardigheden van onderwijspersoneel en in het onderwijsaanbod. De ontwikkelingen gaan snel en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Iedere school heeft een ICT-coördinator. Deze coördinator speelt een beleidsmatige en een facilitaire rol. In het leernetwerk vergroten zij hun deskundigheid op de inhoud van hun werk, wet- en regelgeving, de begeleiding van collega's in de school, het onderwijsprogramma, de randvoorwaarden en de apparatuur. Op verzoek van het bestuur en/of de directies kan het leernetwerk adviezen geven over beleid en/of besluiten.

Go To Top