GMR

Aan de stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Alle scholen leveren hiervoor een leerkracht of ouder. De raad bespreekt thema’s die alle of meerdere scholen van Fedra aangaan. Dit zijn thema’s waarover op stichtingsniveau wordt besloten. Nieuw stichtingsbeleid, dat door het directieberaad is opgesteld, wordt ter instemming of advies voorgelegd aan de GMR. Beleid is pas geldig als het bestuur een formele reactie heeft ontvangen van de GMR en het bekend is gemaakt aan alle betrokkenen. Daarnaast ontvangt de GMR veel stukken van de stichtingsdirectie ter informatie.

Uitgebreide informatie over de GMR van Fedra vindt u via deze link.

MR 

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een MR bespreekt alleen schoolspecifieke thema's. Deze raad bestaat meestal uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur legt voorgenomen besluiten voor aan de MR en kan deze pas na een formele reactie definitief maken. Daarnaast ontvangt de MR stukken ter informatie.

Het statuut medezeggenschap, het reglement voor de GMR en het reglement voor de MR zijn te vinden onder het tabblad Documenten van deze website.

Go To Top