Bij Fedra staat het kind centraal. Het is onze missie de leerlingen op onze scholen onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, zodat zij een stevige basis hebben om op te groeien tot zelfstandige, verstandige en verantwoordelijke volwassenen. Onze scholen hebben een gevarieerde leerlingenpopulatie: kansrijke en kansarme kinderen, autochtone en allochtone leerlingen. Wij werken vanuit de grondslag dat overeenkomsten groter zijn dan verschillen. De verschillen die er zijn, worden gerespecteerd en gewaardeerd, zowel op kindniveau als op school- en organisatieniveau. Wij willen recht doen aan verschillen tussen leerlingen, aan verschillen tussen de mensen die met hen werken, aan verschillen in onderwijsconcepten en aan verschillen in schoolorganisatievormen.

Ontwikkeling en vernieuwing

Fedra is ambitieus en stelt daarom hoge eisen aan iedereen in de organisatie. Wij werken kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht en maatschappijgericht. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om van hieruit te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt daarbij steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders).

Kindgericht betekent dat ieder kind de kans krijgt zich optimaal en breed te ontwikkelen. Niet alleen de cognitieve mogelijkheden van het kind worden aangesproken, sociale vaardigheden en creatief talent krijgen ook aandacht. Fedra biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten. Onderwijs leeft, ontwikkelt zich en vernieuwt zich. Wij bereiden de kinderen voor op een zelfstandig bestaan en maken daarom gebruik van moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen waar de leerlingen ook in de toekomst profijt van zullen hebben. Toekomstgericht zijn,  betekent ook dat maatschappelijke ontwikkelingen op de voet gevolgd en ge├»ntegreerd worden. Onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven door professionele leerkrachten die oog hebben voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen; nu, in de nabije toekomst in het voortgezet onderwijs en in de verdere toekomst. Het onderwijs wordt verzorgd in een sociale omgeving, waarbinnen de kinderen van de volwassenen leren tolerant en solidair te zijn. Onder volwassenen worden ook de ouders verstaan, die betrokken zijn bij de school. Het gezamenlijke doel is de kinderen op te voeden tot kritische, verantwoordelijke wereldburgers, die de nodige bagage bij zich dragen om een zelfstandig leven te leiden.

Verantwoording

Niet alleen Fedra, maar ook de omgeving stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen; er zijn immers kwaliteitskaders waar we ons aan moeten houden. Om verantwoording af te kunnen leggen, is openheid noodzakelijk. Binnen Fedra wordt de term transparantie hiervoor gebruikt. Door anderen zo optimaal mogelijk te informeren, kunnen zij de richting voor het eigen handelen bepalen en hierover vervolgens zelf verantwoording afleggen.

Go To Top